Workouts Info

About WOD 1

Snatch
Váhu činky si volíte sami, wod začínáte s naloženou osou, na začátku videa ukažte a spočítejte hmotnost kotoučů.
V každé minutě máte pouze jeden pokus, váha se během wod nemění.
Skóre je spočítáno jako celková hmotnost platných pokusů.
Povolený je power snatch, muscle snatch, squat snatch, split snatch.
Konečná pozice pro rep: propnuté lokty, kyčle, kolena. Činka viditelně v overhead pozici.
No rep: nezamčené lokty, kyčle nebo kolena.

2 min rest
----------------------------
Snatch
The weight of the dumbbell is up to you. The WOD starts with loaded bar, show the bumpers at the beginning of the video and count the weight of the plates.
Every minute just one attempt. Weight doesn´t change during the WOD.
Overall score is counted as sum of the total weight of valid attempt.
Permitted is: power snatch, muscle snatch, squat snatch, split snatch.
Final position for rep: tense elbows, hips, knees. The dumbbell is visibly in the right overhead position, i.e. behind the body axis.
No rep: Unlocked elbows, hips or knees

2 min rest

 

About WOD 2

Wall Ball
na začátku leží balon na zemi. Cvik začíná ve stoji.
Rep: dodržená hloubka dřepu = kyčle se dostanou viditelně pod úroveň kolen, balon se musí při výhozu dotknout stěny nad požadovanou výškou, která je pro muže 305 cm a pro ženy 275 cm. Před začátkem wod ukažte ve videu požadovanou výšku změřením.
No rep: kyčle nejsou viditelně pod úrovní kolen, balon se nedotkne stěny v předepsané výšce.
Dead Lift
Naložená osa začíná na zemi a pohyb končí v plné extenzi kyčlí a kolen, ramena viditelně za osou těla.
No rep: kyčle nebo kolena nejsou propnuté a ramena nejsou za osou těla, bouncing není povolen. Sumo dl není povolen.
Score je čas dokončení wod.
----------------------------
Wall Ball
At the beginning the balloon is on the ground. Exercise starts from standing position.
Rep: right depth of the squat = the hips are visibly below the knees, the balloon must touch the wall above the stated standard height when it is dropped ( 305 cm for the male and 275 cm for the female). Before starting the WOD, please show the given required height in the video by measuring.
No rep: the hips are not visibly below the knee, the balloon does not touch the walls at the prescribed height.
Dead Lift
The exercise starts with a loaded bar lying on the ground and the movement ends in full tense of the hips and knees, the shoulders are visibly beyond the body axis/center.
No rep: the hips are not in proper tense and the shoulders are not behind the body axis, bouncing is not allowed. Sumo DL is not allowed.
Score is time you achieved by finishing the WOD.