Workouts Info

About WOD 5

Wall ball: na začátku leží balon na zemi, atlet stojí. První opakování squat clean povolen. Rep – dodržená hloubka dřepu = kyčle se dostanou viditelně pod úroveň kolen, balon se musí při výhozu dotknout stěny nad požadovanou výškou, která je pro muže 305cm a pro ženy 275cm.

Hand release burpee box jump over: zvedněte viditelně obě ruce nad zem, když ležíte. Nezvednutí rukou je nesplnění standardu. Pokud vám judge hlásí „no rep a vy jste ještě úplně nevstali, vraťte se na zem a zvedněte ruce. Na bednu skáčete snožmo, jak se dostanete na druhou stranu je na vás – sejdu, seskočím.

Do výsledků píšete čas splnění wod, pokud nestihnete v časovém limitu píšete 18 a budete seřazeni a dopočítáni ručně. Kvůli technickým omezením webu bohužel nejde zadat výsledek jinak, ale už se pracuje na novém.

Wall ball: at the beginning of WOD, ball lies on the ground and athlete stand upright. Squat clean is allowed in the first repetition. Rep – keep depth of squat = hips get visibly below knee level, the ball must touch the wall above the required level, which is 305 cm for men and 275cm for women.

Hand release burpee box jump over: While lying, raise both hands visibly from the ground. Failure in raising hands is breach of standard. If the judge says "no rep, but you haven't rise up yet, go back to the ground and raise your hands." You jump on box with legs together, how you get to the other side is up to you - walk, jump, fall...

To the results on web you will write time of the WOD fulfillment. If you do not meet time cap , write 18 and you will be sorted and count manually. Unfortunately, due to technical limitations of the website, it is not possible to enter the result more convenient way, but we are already working on a new web.

 

About WOD 6

Snatch: povolen power snatch i squat snatch. Konečná pozice pro rep – propnuté lokty, kyčle a kolena, činka v ose nebo za osou těla.

Rope climb: na začátku videa naměřte požadovanou výšku a označte. Výskok není povolen. Dotkněte se jasně označené výšky. Muži kategorie elite šplhají bez nohou, ostatní s nohama. Pokud někdo ve sportu chce šplhat bez nohou, samozřejmě to uznáme.

Do výsledků píšete čas splnění wod, pokud nestihnete v časové limitu píšete 16 a viz výše.

Snatch: both, power snatch and squat snatch are allowed. The final position for rep - stretched elbows, hips and knees, bar is on or behind the body axis.

Rope climb: Measure the desired height at the beginning of the video and mark it. Jump is not allowed. Touch clearly marked level. Men of elite category climb without legs assistance, others with legs. If someone in the sport wants to climb without legs as well, of course we will accept it.

You write time of WOD fulfillment to the results. If you miss time cap, type 16, we will manually count it as written above.